Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

२०७७ वैशाख - असार मसान्त सम्म

2077-04-08

2077-04-08


नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,ओखलढुंगा

सूचनाको हक सम्बन्धी  ऐन २०६४ को दफा ५ (३)  बमोजिम २०७७ बैशाख १ देखि २०७७ असार मसान्त सम्म  भएका गतिविधिहरुको 

स्वत:प्रकाशन

(Proactive Disclosure)  

 

 

Attached Files