Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

ठेगाना : सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

फोन नं : 037-520132 नागरिकता तथा प्रशासन शाखा, 037-520131 स.प्र.जि.अ., 037-520133 प्र.जि.अ., 037-520733 (हटलाईन)

फ्याक्स : 037-520182

इमेल : daookhaldhunga@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daookhaldhunga

Twitter : https://twitter.com/dao_okhaldhunga

Google_plus : https://www.instagram.com/daookhaldhunga/

मातहतका कार्यालयहरु