Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

सुशासन कार्ययोजना २०७७,ओखलढुंगा

2077-05-26

2077-05-26


जिल्ला प्रशासन सुधार कार्ययोजना अनुसार ओखलढुङ्गा जिल्लाका सवै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुले सम्पादन गर्ने मुख्य मुख्य सुधारका क्रियाकलापहरु आम सेवाग्राहीहरुलाई जानकारीका गराई सेवाग्राहीको स्वस्थ नियन्त्रणमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक गरिएको सुशासन कार्ययोजना २०७७, ओखलढुङ्गा।

Attached Files